Torre del Prior

És un edifici medieval, situat al peu de la muntanya de Santa Bàrbara. Es tracta d’una torre de defensa de planta quadrada i murs a base de carreus ben escairats i molt regulars. Consta de planta baixa i pis. La façana principal és orientada a llevant. El sostre de la planta baixa és cobert a base de lloses de pedra de forma prismàtica, sense cap tipus d’embigat de fusta, tot formant un arc extremadament rebaixat. El pis superior és cobert a dues vessants amb lloses de pedra que suporten quatre arcs diafragma, sustentats per mènsules, tot definint una nau de volta de canó apuntat. Sota la finestra es conserva una pica de pedra.